نوشته‌ها

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس One arm reverse grip cable push downحرکتی تک مفصلی و ایمن با اعمال فشار ممتد جهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleبخصوص سر میانی اش Medial head of triceps brachii muscle&n…
پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه Dip machine tricepsحرکتی چند مفصلی و ایمن مناسب برای تمام رده ها (از مبتدی تا حرفه ای)جهت تقویت .عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleDip machine tricepsدر حین اجرا…
پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشستهSeated dumbbell triceps extension حرکتی تک مفصلی و بسیار موثرجهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleبخصوص سر بلند آن (سر داخلی پشت بازو)Long head of triceps brachii muscle…
پارالل

پارالل

پارالل (Parallel (dipحرکتی چند مفصلی و حرفه ایجهت تقویتبخش تحتانی عضله سینه ای بزرگ (زیر سینه)Lower pectoralis major muscle وعضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscle(Parallel (dipدر هنگام اجرای ای…

پشت بازو دمبل چکشی خوابیده

پشت بازو تک دمبل چکشی خوابیده Lying one-arm dumbbell triceps extensionحرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو) Triceps brachii muscleبخصوص سر بلند (سر داخلی پشت بازو) Long head of triceps brachii .وسر جانبی…
پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس One arm reverse grip cable push downحرکتی تک مفصلی و ایمن با اعمال فشار ممتد جهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو) Triceps brachii muscleبخصوص سر میانی اش Medial head of triceps brachii muscleش…