نوشته‌ها

پشت پا نشسته دستگاه

پشت پا نشسته دستگاه

پشت پا نشسته دستگاه Seated leg curlحرکتی تک مفصلی و ایمن جهت تقویت عضله همسترینگ (پشت پا) Hamstring muscleبخصوص ناحیه تحتانی آن یا همان ناحیه پایینی پشت پا که به پشت زانو متصل شده استاصول تقویت عضله همسترینگ (پشت پا) …
ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی 

ددلیفت رومانیایی Romanian deadliftحرکتی حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت همزمان عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای این حرکت عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر) Erector…