نوشته‌ها

فیله کمر

فیله کمر

فیله کمر Hyperextension (back extension)حرکتی مناسب و بسیار موثر جهت تقویت عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر) Erector spinae muscleکه در حین اجرای حرکت عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscleو عضله همسترینگ (…
ددلیفت نیمه روی میز

ددلیفت نیمه روی میز

ددلیفت نیمه روی میز یا ددلیفت نیمه داخل پاور رک Barbell rack pullحرکتی نیمه حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر) Erector spinae muscleو در درجه بعدی عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscleدر این …