نوشته‌ها

قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل Dumbbell chest flyحرکتی تک مفصلی و ایمن جهت تقویت عضله سینه ای بزرگ Pectoralis major muscleپیشنهاد بنده برای عزیزانی که در ناحیه سینه ضعف دارند این حرکت تک مفصلی را با استفاده از سیستم پیش خستگی…
پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته Chest seated machine press همراه با معرفی عضلات درگیر در این حرکت برای آموزش بهتر به شما عزیزان1 - هنگامی که دستگیره دستگاه به موازات بخش میانی سینه باشد عضله هدف بخش جناغی سینه (وسط سینه) می باشد Primary muscle : …
پرس سینه هالتر

پرس سینه هالتر

پرس سینه هالتر Barbell bench pressعضله هدف : عضله سینه ای بزرگ Primary : pectoralis major muscleعضلات یاری کننده : عضله دلتوئید قدامی - عضله سه سر بازویی Secondary : anterior deltoid muscle - triceps brachii muscleاما موض…
پرس سینه صفحه ایستاده

پرس سینه صفحه ایستاده

پرس سینه صفحه ایستاده Svend pressحرکتی متفاوت و بسیار موثر جهت تقویت بخش داخلی عضله سینه ای بزرگ Inner section of the pectoralis major muscleو در نتیجه ایجاد شکاف و عمیق کردن خط موجود بین عضله سینه مورد استفاده قرار می گیرد . …