نوشته‌ها

شکم با غلتک

شکم با غلتک

شکم با غلتک Ab rollerحرکتی متفاوت و ایمن جهت تقویت عضله راست شکمی (سیکس پک) Rectus abdominis muscleاگر در اجرای این حرکت تغییر جهت دهیم و حرکت را به صورت اریب اجرا نماییم درگیری عضله راست شکمی کاهش می یابد و عضلات مورب شکمی ش…
زیر شکم بارفیکس زانو خم

زیر شکم بارفیکس زانو خم

زیر شکم بارفیکس زانو خم Hanging knee raiseحرکتی حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت بخش تحتانی عضله راست شکمی (زیر شکم) Lower rectus abdominis muscleدر حین اجرای حرکت عضله راست رانی Rectus femoris muscleعضله سوئز بزرگ …
پلانک پهلو

پلانک پهلو

پلانک پهلو Side plankحرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت عضلات مورب شکمی که در ناحیه پهلو قرار گرفته است شامل :عضله مورب خارجی External oblique muscleوعضله مورب داخلی Internal oblique muscleدر درجات بعدی . …