نوشته‌ها

حرکت سوپرمن

سوپرمن

سوپرمن Supermanحرکتی ساده و در حین حال بسیار موثر جهت تقویت عضله راست کننده ستون مهره ها Erector spinae muscleکه بدنبال آنعضله سرینی بزرگ Gluteus maximus muscleو عضله همسترینگ Hamstring muscleنیز به عن…