نوشته‌ها

barbell-deadlift

ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر (کامل) حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر که با اجرای صحیح آن اکثر عضلات بدن شامل : عضله راست کننده ستون فقرات (فیله کمر) عضله پشتی بزرگ (زیر بغل) عضله ذوزنقه ای (کول) عضله سرینی بزرگ (باسن) عضله همسترینگ (پشت ران)
حرکت سوپرمن

سوپرمن

سوپرمن Supermanحرکتی ساده و در حین حال بسیار موثر جهت تقویت عضله راست کننده ستون مهره ها Erector spinae muscleکه بدنبال آنعضله سرینی بزرگ Gluteus maximus muscleو عضله همسترینگ Hamstring muscleنیز به عن…