نوشته‌ها

نشر جانب سیم کش تک دست

نشر جانب سیم کش تک دست Cable one-arm lateral raise حرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویتعضله دلتوئید میانی (بخش کناری سرشانه) Lateral deltoid muscleبا توجه به این سر میانی عضله دلتوئید در طرفین بدن و رو به بیرون قرار داشته و سهم …
نشر از جلو دمبل خوابیده روی میز شیبدار

نشر از جلو دمبل خوابیده روی میز شیبدار

نشر از جلو دمبل خوابیده روی میز شیبدار Incline dumbbell front raiseحرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscleو در درجه بعدی تقویت بخش فوقانی عضله سینه ای بزرگ (بالاسینه) Upper p…
کول هالتر دست باز ( آپ رایت روو )

کول هالتر دست باز

کول هالتر دست باز ( آپ رایت روو ) Barbell wide grip upright rowبر خلاف اسم حرکت و تصور عموم که این حرکت را برای تقویت بخش فوقانی ذوزنقه ای (کول) می شناسند .با حفظ فاصله ای به عرض شانه بین دست ها برای این حرکت عمده فشار به عضله…
نشر از جلو دمبل

نشر از جلو دمبل

نشر از جلو دمبل Dumbbell front raiseحرکتی مناسب و ایمن برای تمام رده ها (از مبتدی تا حرفه ای) جهت تقویت و حجیم ساختن .عضله دلتوئید قدامی (بخش جلویی سرشانه) Anterior deltoid musclesکه با استفاده از یک جفت دمبل و بدون نیاز به تجه…

پرس سرشانه دمبل جفت نشسته

پرس سرشانه دمبل جفت نشسته Seated dumbbell shoulder pressحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscleو عضله دلتوئید میانی (بخش کناری سرشانه) Lateral deltoid muscleد…
فیس پول

فیس پول

فیس پول (کشش سیم کش به سمت صورت) Face pull .حرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت . عضله دلتوئید خلفی (بخش پشتی سرشانه) Posterior deltoid muscle .در حین اجرای این حرکت سایر عضلات پشت شامل .بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Midd…

نشر خم دمبل

نشر خم دمبل Dumbbell bent over raiseحرکتی تک مفصلی و بسیار موثر . جهت تقویت . عضله دلتوئید خلفی (بخش پشتی سرشانه) Posterior deltoid muscleدر حین اجرای این حرکت سایر عضلات پشت شاملبخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middl…
Arnold dumbbell press

سرشانه دمبل آرنولدی 

 سرشانه دمبل آرنولدی Arnold dumbbell pressحرکتی چند مفصلی و سنتیجهت تقویت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscleوعضله دلتوئید میانی (بخش کناری سرشانه) Lateral deltoid muscleدر حین اجرای این حرکتعضله سه سر ب…
نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر از جلو سیم کش تک دست Cable one arm front raiseحرکتی تک مفصلی و موثر جهت تقویت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscleبا اجرای صحیح این حرکت به حالت تک دست علاوه بر تقویت دلتوئید قدامی توازن و تقارن آن را نیز بر قرا…