نوشته‌ها

ساعد سیم کش از پشت

ساعد سیم کش از پشت

ساعد سیم کش از پشت Cable rear wrist curlحرکتی مناسب و ایمن .جهت تقویت عضلات ساعد .بخصوص عضلات خم کننده (ناحیه داخلی ساعد)در این حرکتعضله کف دستی طویل Palmaris longus muscleعضله زند اسفلی قدامی Flexor carpi ulnaris mus…