قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل Dumbbell chest flyحرکتی تک مفصلی و ایمن جهت تقویت عضله سینه ای بزرگ Pectoralis major muscleپیشنهاد بنده برای عزیزانی که در ناحیه سینه ضعف دارند این حرکت تک مفصلی را با استفاده از سیستم پیش خستگی…
پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس One arm reverse grip cable push downحرکتی تک مفصلی و ایمن با اعمال فشار ممتد جهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleبخصوص سر میانی اش Medial head of triceps brachii muscle&n…
پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه Dip machine tricepsحرکتی چند مفصلی و ایمن مناسب برای تمام رده ها (از مبتدی تا حرفه ای)جهت تقویت .عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleDip machine tricepsدر حین اجرا…
پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشستهSeated dumbbell triceps extension حرکتی تک مفصلی و بسیار موثرجهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleبخصوص سر بلند آن (سر داخلی پشت بازو)Long head of triceps brachii muscle…
پل باسن روی میز با هالتر

پل باسن روی میز با هالتر

حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای این حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله) Erector spinae muscle…
پارالل

پارالل

پارالل (Parallel (dipحرکتی چند مفصلی و حرفه ایجهت تقویتبخش تحتانی عضله سینه ای بزرگ (زیر سینه)Lower pectoralis major muscle وعضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscle(Parallel (dipدر هنگام اجرای ای…
زیر بغل جفت دمبل خم

زیر بغل جفت دمبل خم

زیر بغل جفت دمبل خم Dumbbell bent over rowحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله پشتی بزرگ (زیر بغل)Latissimus dorsi muscleو در درجات بعدی سایر عضلات پشت شامل :بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and lowe…
جلو بازو هالتر اسپایدر

جلو بازو هالتر اسپایدر

جلو بازو هالتر اسپایدر Barbell spider curlحرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دو سر بازویی (جلو بازو)Biceps brachii muscleBarbell spider curlبخصوص بخش بالایی آن (بخش بالایی جلو بازو)و گزینه ای ب…
کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت

کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت

کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت Glute kickback on the smith machineحرکتی نیمه حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله ناحیه باسن) Gluteus maximus muscleکه در حین اجرای حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle ( بخصو…
حرکت سوپرمن

سوپرمن

سوپرمن Supermanحرکتی ساده و در حین حال بسیار موثر جهت تقویت عضله راست کننده ستون مهره ها Erector spinae muscleکه بدنبال آنعضله سرینی بزرگ Gluteus maximus muscleو عضله همسترینگ Hamstring muscleنیز به عن…