شکم با غلتک

شکم با غلتک

شکم با غلتک Ab rollerحرکتی متفاوت و ایمن جهت تقویت عضله راست شکمی (سیکس پک) Rectus abdominis muscleاگر در اجرای این حرکت تغییر جهت دهیم و حرکت را به صورت اریب اجرا نماییم درگیری عضله راست شکمی کاهش می یابد و عضلات مورب شکمی ش…
زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم One arm dumbbell rowحرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت عضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleو در درجات بعدی سایر عضلات پشت شامل :بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and lower trapeziu…
زیر شکم بارفیکس زانو خم

زیر شکم بارفیکس زانو خم

زیر شکم بارفیکس زانو خم Hanging knee raiseحرکتی حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت بخش تحتانی عضله راست شکمی (زیر شکم) Lower rectus abdominis muscleدر حین اجرای حرکت عضله راست رانی Rectus femoris muscleعضله سوئز بزرگ …
تی بار

زیربغل تی بار

تی بار T bar rowحرکتی بسیار موثر و پرطرفدار در بین حرفه ای ها جهت تقویت و حجیم ساختن عضلات پشتی بخصوصعضله پشتی بزرگ Latissimus dorsi muscleدر اجرای این حرکت سایر عضلات پشت .عضله متوازی الاضلاع Rhomboid muscleعضله ذوزنق…
اسکات دمبل بلغاری

اسکات دمبل بلغاری

اسکات دمبل بلغاری Bulgarian dumbbell split squatحرکتی پیچیده و حرفه ای برای افرادی که از سابقه تمرینی بالایی برخوردارند (حداقل یک سال مستمر) انجام این حرکت در اصل جهت تقویت و حجیم ساختن عضله چهار سر رانی (جلوپا) Quadriceps muscleو ه…
پلانک پهلو

پلانک پهلو

پلانک پهلو Side plankحرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت عضلات مورب شکمی که در ناحیه پهلو قرار گرفته است شامل :عضله مورب خارجی External oblique muscleوعضله مورب داخلی Internal oblique muscleدر درجات بعدی . …
نشر از جلو دمبل

نشر از جلو دمبل

نشر از جلو دمبل Dumbbell front raiseحرکتی مناسب و ایمن برای تمام رده ها (از مبتدی تا حرفه ای) جهت تقویت و حجیم ساختن .عضله دلتوئید قدامی (بخش جلویی سرشانه) Anterior deltoid musclesکه با استفاده از یک جفت دمبل و بدون نیاز به تجه…
لیفت جفرسون

لیفت جفرسون

لیفت جفرسون Jefferson deadliftحرکتی حرفه ای و متفاوت که با اجرای پیچیده و دشواری که دارد به ندرت در باشگاه ها اجرا می شود .این حرکت چند مفصلی و سازنده ، توانایی بسیار بالایی در چالش کشیدن .عضله چهار سر رانی Quadriceps mu…
زیر بغل سیم کش قایقی

زیر بغل سیم کش قایقی

زیر بغل سیم کش قایقی Seated cable rowاجرای این حرکت چند مفصلی و سازنده جهت تقویتعضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleبکار می رود و اماا در درجات بعدی به ترتیببخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and…
پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته Chest seated machine press همراه با معرفی عضلات درگیر در این حرکت برای آموزش بهتر به شما عزیزان1 - هنگامی که دستگیره دستگاه به موازات بخش میانی سینه باشد عضله هدف بخش جناغی سینه (وسط سینه) می باشد Primary muscle : …