اسکات سیم کش

اسکوات با سیم کش

اسکات (اسکوات) با سیم کش Cable squat .حرکتی چند مفصلی و ایمن مناسب برای افراد آماتور و حرفه ای که با اجرای حرکت اسکوات به فرم هالتر و اسمیت فشار ناخوشایندی را در ناحیه پشت (ذوزنقه و ستون فقرات) احساس می نمایند .
barbell-deadlift

ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر (کامل) حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر که با اجرای صحیح آن اکثر عضلات بدن شامل : عضله راست کننده ستون فقرات (فیله کمر) عضله پشتی بزرگ (زیر بغل) عضله ذوزنقه ای (کول) عضله سرینی بزرگ (باسن) عضله همسترینگ (پشت ران)

خارج ران سیم کش ایستاده

خارج ران سیم کش ایستاده یا بالا آوردن پا از جانب با سیم کش Cable standing hip abduction . . . حرکتی تک مفصلی و بسیار موثر . جهت تقویت عضله سرینی میانی (ناحیه خارجی باسن) Gluteus medius muscle

نشر جانب سیم کش تک دست

نشر جانب سیم کش تک دست Cable one-arm lateral raise حرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویتعضله دلتوئید میانی (بخش کناری سرشانه) Lateral deltoid muscleبا توجه به این سر میانی عضله دلتوئید در طرفین بدن و رو به بیرون قرار داشته و سهم …
ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه ( Machine standing calf raise ) حرکتی مناسب و بسیار موثرجهت تقویت عضله گاستروکنمیوس (دو قلو) Gastrocnemius muscle
قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل Dumbbell chest flyحرکتی تک مفصلی و ایمن جهت تقویت عضله سینه ای بزرگ Pectoralis major muscleپیشنهاد بنده برای عزیزانی که در ناحیه سینه ضعف دارند این حرکت تک مفصلی را با استفاده از سیستم پیش خستگی…
پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس One arm reverse grip cable push downحرکتی تک مفصلی و ایمن با اعمال فشار ممتد جهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleبخصوص سر میانی اش Medial head of triceps brachii muscle&n…
پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه Dip machine tricepsحرکتی چند مفصلی و ایمن مناسب برای تمام رده ها (از مبتدی تا حرفه ای)جهت تقویت .عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleDip machine tricepsدر حین اجرا…
پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشستهSeated dumbbell triceps extension حرکتی تک مفصلی و بسیار موثرجهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscleبخصوص سر بلند آن (سر داخلی پشت بازو)Long head of triceps brachii muscle…
پل باسن روی میز با هالتر

پل باسن روی میز با هالتر

حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای این حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله) Erector spinae muscle…