مطالب توسط مصطفی حاجی غلامی

ددلیفت هالتر

ددلیفت هالتر (کامل)
حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر
که با اجرای صحیح آن اکثر عضلات بدن
شامل :
عضله راست کننده ستون فقرات (فیله کمر)
عضله پشتی بزرگ (زیر بغل)
عضله ذوزنقه ای (کول)
عضله سرینی بزرگ (باسن)
عضله همسترینگ (پشت ران)

نشر جانب سیم کش تک دست

نشر جانب سیم کش تک دست Cable one-arm lateral raise حرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دلتوئید میانی (بخش کناری سرشانه) Lateral deltoid muscle با توجه به این سر میانی عضله دلتوئید در طرفین بدن و رو به بیرون قرار داشته و سهم عمده ای از فضای شانه ها را به خود […]

قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل Dumbbell chest fly حرکتی تک مفصلی و ایمن جهت تقویت عضله سینه ای بزرگ Pectoralis major muscle پیشنهاد بنده برای عزیزانی که در ناحیه سینه ضعف دارند این حرکت تک مفصلی را با استفاده از سیستم پیش خستگی Pre exhaust و یا سیستم پس خستگی Exhaust post (که قبلا در سایت اموزش […]

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس

پشت بازو سیم کش تک دست معکوس One arm reverse grip cable push down حرکتی تک مفصلی و ایمن با اعمال فشار ممتد جهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscle بخصوص سر میانی اش Medial head of triceps brachii muscle  پیشنهاد بنده شما می توانید این حرکت در انتهای تمرینات پشت بازو در 3 ست (12 – […]

پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه Dip machine triceps حرکتی چند مفصلی و ایمن مناسب برای تمام رده ها (از مبتدی تا حرفه ای)جهت تقویت . عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscle در حین اجرای حرکت عضله سینه ای بزرگ (سینه)Pectoralis major muscleوعضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه)Anterior deltoid muscle نیز به عنوان عضلات کمکی درگیر می […]

پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشستهSeated dumbbell triceps extension حرکتی تک مفصلی و بسیار موثرجهت تقویت عضله سه سر بازویی (پشت بازو)Triceps brachii muscle بخصوص سر بلند آن (سر داخلی پشت بازو)Long head of triceps brachii muscle عزیزانی که بدنبال هایپرتروفی (رشد و ساخت)پشت بازوهایشان هستند ، این حرکت را با استفاده از سیستم هرمی و وزنه ای […]

پل باسن روی میز با هالتر

حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله باسن) Gluteus maximus muscle در حین اجرای این حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله) Erector spinae muscle به عنوان عضلات کمکی درگیر می شوند . عزیزانی که به دنبال هایپرتروفی ( رشد و […]